ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Thỏa Thuận Đăng Ký và Sử Dụng Tài Khoản trên website azsmarttech.vn (sau đây viết tắt là “Thỏa Thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần công nghệ thông minh az (sau đây viết tắt là “AZ SMARTTECH”) với người sử dụng dịch vụ cung cấp tại trang web azsmarttech.vn (sau đây viết tắt là “Người Sử Dụng”).

1. Điều khoản sử dụng

 • Để truy cập và tiến hành các giao dịch trên azsmarttech.vn, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
 • Khi truy cập bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi hoặc các thiết bị kết nối internet khác) thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Thỏa Thuận này.
 • Để tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. AZ SMARTTECH sẽ công bố rõ trên website azsmarttech.vn về những thay đổi, bổ sung đó.

2. Đăng kí tài khoản, sử dụng dịch vụ trên website và thanh toán

 • Khi xem xét việc đăng ký, Người Sử Dụng cam kết rằng Người Sử Dụng:
 • Có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc; hoặc
 • Có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng.
 • Đồng thời, khi sử dụng website và các dịch vụ của website, Người Sử Dụng cũng đồng ý với những điều khoản sau:
 • Số điện thoại, email đăng ký của khách hàng là có thực để xác định danh tính và thuộc sở hữu của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật số điện thoại, email đã đăng ký này. Trường hợp bị mất hay thay đổi số điện thoại, email đã đăng ký, khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho az smartetch trong thời gian sớm nhất có thể.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Người Sử Dụng có thể thay đổi tên tài khoản nhưng tên phải được đặt tuân theo các quy định của AZ SMARTTECH, không vi phạm những điều cấm trong Thỏa thuận này.
 • Tuân thủ các quy định và chính sách tại địa chỉ azsmarttech.vn

 3. Giới hạn trách nhiệm

 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai … người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. AZ SMARTTECH cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên AZ SMARTTECH sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • AZ SMARTTECH hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khi Người Sử Dụng giao dịch với bên thứ ba, Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 • Trách nhiệm pháp lý của AZ SMARTTECH cho bất kỳ thiệt hại nào của Người Sử Dụng sẽ không vượt quá số tiền AZ SMARTTECH nhận được từ Người Sử Dụng khi sử dụng dịch vụ đăng ký.

 4. Từ chối bảo hành

 • Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật, Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho AZ SMARTTECH, các pháp nhân phụ thuộc của AZ SMARTTECH và các giám đốc đại diện, cán bộ, nhân viên và đại lý từ và khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành vi, khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng, cũng như bất kỳ và tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng website hoặc Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ LÀ RỦI RO CỦA CHỈ NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ TOÀN BỘ RỦI RO, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ/ỨNG DỤNG LÀ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. TRONG PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG BẢO HÀNH BẤT KỲ PHẦN NÀO, VÀ AZ SMARTTECH THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ, CŨNG NHƯ KHÔNG THỂ HIỆN, HÀM Ý HOẶC LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH ĐƯƠNG NHIÊN VÀ/HOẶC GIAO DỊCH MUA BÁN, CHẤT LƯỢNG, VÀ KHÔNG VI PHẠM CỦA QUYỀN BÊN THỨ BA. AZ SMARTTECH KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC KHÔNG CÓ CẢN TRỞ NGƯỜI SỬ DỤNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ, VỚI CÁC TÍNH NĂNG CHỨA BÊN TRONG, HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG HƯ HỎNG GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, HOẶC CÁC LỖI TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. FPT KHÔNG BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG SẼ TƯƠNG THÍCH VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, TRÌNH DUYỆT WEB (VÀ CÁC PHIÊN BẢN THEO ĐÓ) VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN CÓ TRÌNH DUYỆT HỖ TRỢ ỨNG DỤNG TỪ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÓ THỂ YÊU CẦU PHẢI TẢI VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA, VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN CÓ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ, FPT KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM ĐÓ BAO GỒM CÓ SẴN (HOẶC THIẾU), THỰC HIỆN, CHI PHÍ HOẶC BẤT KỲ KẾT QUẢ DO HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM ĐÓ. KHÔNG THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN BẰNG VĂN BẢN HOẶC MIỆNG CỦA FPT HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA FPT CÓ GIÁ TRỊ NHƯ LỜI CAM KẾT BẢO HÀNH. TRƯỜNG HỢP ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CHỨNG MINH CÓ LỖI, NGƯỜI SỬ DỤNG SẼ CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO VIỆC BẢO DƯỠNG HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ (CÁC) THIẾT BỊ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG FPT KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ THÔNG TIN GỬI QUA ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC GỬI VÀ/HOẶC ĐẾN NGƯỜI NHẬN VÀ/HOẶC KHÔNG ĐƯỢC GỬI VÀ/HOẶC KHÔNG ĐẾN BÊN THỨ BA, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY FPT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI VÀ/HOẶC MẤT MÁT NÀO PHÁT SINH VÀ/HOẶC ẢNH HƯỞNG TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ/HOẶC TỪ BÊN THỨ BA.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG MẶC DÙ AZ SMARTTECH SẼ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP THÍCH HỢP ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN HỆ THỐNG LƯU TRỮ TRÊN MÁY CHỦ CỦA AZ SMARTTECH VÀ NGĂN CHẶN BÊN THỨ BA XÂM NHẬP MÁY CHỦ CỦA AZ SMARTTECH NHƯNG VẪN CÓ KHẢ NĂNG MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ THÔNG TIN HỆ THỐNG, VÌ LÝ DO NÀO ĐÓ, MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AZ SMARTTECH, BỊ TIẾT LỘ CHO BÊN THỨ BA, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY FPT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI VÀ/HOẶC MẤT MÁT PHÁT SINH VÀ/HOẶC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC BÊN THỨ BA.

5. Quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng

 1. Quyền của Người Sử Dụng: Khi tham gia website người sử dụng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:
 • Quyền được tự do thay đổi mật khẩu tài khoản tại website để thực hiện các giao dịch.
 • Quyền được bảo mật thông tin tài khoản.
 • Quyền được bảo đảm bí mật thông tin của Người Sử Dụng.
 1. Nghĩa vụ của Người Sử Sụng
 • Tuân thủ quy định tại Thỏa Thuận này và các quy định pháp luật liên quan.
 • Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, email, số điện thoại, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro và thiệt hại phát sinh. AZ SMARTTECH sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 • Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho AZ SMARTTECH về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của mình hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu. Vì lý do bảo mật và tránh truy cập trái phép, Người Sử Dụng phải đăng xuất khỏi trang mạng vào cuối mỗi lần sử dụng theo đúng trình tự. Trong mọi trường hợp, AZ SMARTTECH sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ vấn đề nào phát sinh và/hoặc phải ảnh hưởng bởi Người Sử Dụng và/hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba là kết quả của việc truy cập và/hoặc sử dụng tài khoản trái phép.
 • Người Sử Dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.
 • Người Sử Dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.
 • Khi phát hiện ra lỗi của AZ SMARTTECH, Người Sử Dụng thông báo cho AZ SMARTTECH qua thông tin liên lạc sau:
  • Email liên hệ:             cs@azsmarttech.com
  • Điện thoại liên hệ:      0793678910
 • Người Sử Dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người Sử Dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi sử dụng website.
 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 6. Quyền và trách nhiệm của AZ SMARTTECH

 1. Quyền của AZ SMARTTECH
 • Cung cấp thông tin của Người Sử Dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Truy cập vào tài khoản của khách hàng khi cần thiết.
 • AZ SMARTTECH có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người Sử Dụng vào tài khoản hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu cho rằng Người Sử Dụng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Thỏa Thuận này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của AZ SMARTTECH, khi AZ SMARTTECHT cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của AZ SMARTTECH.
 1. Trách nhiệm của AZ SMARTTECH
 • Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng website
 • Có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng, thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm.
 • Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

 7. Điều khoản chung

 • AZ SMARTTECH bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa Thuận và các thông tin mà mình sở hữu mà không cần thông báo trước, bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn thu phí để truy cập và/hoặc sử dụng website.
 • Việc FPT không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào tại Thỏa Thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó, mà vẫn sẽ có hiệu lực đối với AZ SMARTTECH.
 • Các điều khoản của Thỏa Thuận này là độc lập và tách biệt với nhau. Nếu bất kỳ điều khoản nào không có hiệu lực hoặc không có giá trị thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được điều chỉnh cần thiết để có giá trị và có hiệu lực, hoặc nếu nó không thể điều chỉnh, loại bỏ và các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực khi Thỏa Thuận này được ký kết với các điều khoản không hợp lệ không thể điều chỉnh hoặc loại bỏ.
 • Người Sử Dụng từ bỏ quyền khởi kiện đối với bất kỳ hành vi nào xảy ra giữa hai Bên. Thỏa Thuận này và mối quan hệ của Người Sử Dụng với AZ SMARTTECH theo Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Nhà nước Việt Nam mà không cần biết đến mâu thuẫn các quy định của pháp luật. Người Sử Dụng và AZ SMARTTECHđồng ý chọn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ Thỏa Thuận.
 • Thỏa Thuận này có giá trị ràng buộc với Người Sử Dụng kể từ thời điểm Người Sử Dụng đồng ý trong quá trình đăng ký tài khoản.

8. Thông tin về chủ sở hữu website

 • Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ
 • Người đại diện: VƯƠNG BÍCH HẠNH
 • Địa chỉ: 135 Đường số 12, KDC Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 0932070050
 • Email: cs@azsmarttech.com

.

Mời Bạn Đánh Giá